Shops and trade - Business portal - sklepy i handel - portal branżowy

Handel proces gospodarczy polegający na sprzedaży, czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze, bądź na inne towary lub usługi (handel wymienny). Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.

Do podstawowych funkcji handlu zalicza się:

- uzgadnianie struktury rodzajowej towarów,
- kierowanie ruchem towarów w czasie - związane jest to z występowaniem rozbieżności między produkcją a konsumpcją,
- kierowanie ruchem towarów w przestrzeni - miejsca produkcji określonych dóbr nie pokrywają się z miejscami popytu, spożycia lub zużycia,
- kształtowanie struktury asortymentowej towarów - poszczególne dobra w czasie przechodzenia ze sfery produkcji do sfery konsumpcji są grupowane według rodzaju zaspokajanych potrzeb.

W zależności od zakresu i rodzaju działalności wyróżnia się handel hurtowy i detaliczny.

Odmianą handlu jest handel zagraniczny (międzynarodowy), czyli międzynarodowa wymiana towarowa pomiędzy firmami pochodzącymi z różnych państw.